“Kuv tau xav mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv COVID vim hais tias kuv yog ib tug neeg hnub yug laus heev lawn thiab nws yog ib txoj ke ua yuav pab tau rau kuv thiab kuv tsev neeg kom txhob mauj mob muaj keeg.” – My H. Vang, Hickory NC

“I chose to get the COVID vaccine because I’m old and it was the best protection for me and my family.” – translated by Pa Lusk